Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 , ngày 22/11/2018

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Công văn 978/UBND-VX ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thống nhất điều chỉnh lộ trình trường Mầm non, Phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-MGAH ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Trường Mẫu giáo An Hòa, kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, điều kiện thực tế của trường;

Ngày 22/12/2018, Trường Mẫu giáo An Hòa tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

20

 Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 , ngày 22/11/2018