Sửa chữa cơ sở vật chất

Căn cứ vào kế hoạch số 112/KH-MGAH.CSVC , ngày 15/09/2020. Kế hoạch về việc mua sấm, sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2019-2020. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Trường mẫu giáo An Hòa tổ chức sửa chữa lại các điểm trường đã bị hư hỏng và tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học.

Trường Mẫu giáo An Hòa tiến hành kiểm tra rà soát một số cây xanh xung quanh trường và được sự hỗ trợ cũa các chú bộ đội của tiểu đoàn sữa chữa lại hàng rào, chặt mé bớt các cây xanh trong khuông viên trường.

IMG_1592984175001_1593051027963

Trường tiến hành sửa chữa hàng rào cho các điểm trường bị hư hỏng.

IMG_1592984174301_1593051027823

Bên cạnh sửa chữa cơ sở vật chất, trường còn rà soát chặt mé các cành cây cao phòng chóng tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ.

IMG_1592984174859_1593051027929

Phạm Thị Bảo Ngân