Lễ đón bằng công nhận Trường Mẫu giáo An Hòa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Công văn 978/UBND-VX ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông về việc thống nhất điều chỉnh lộ trình trường Mầm non, Phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tam Nông giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-MGAH ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Trường Mẫu giáo An Hòa, kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, điều kiện thực tế của trường;

Trường Mẫu giáo An Hòa báo cáo theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 như sau:

       1. Bối cảnh lịch sử

Từ năm học 2003- 2004 trở về trước, Trường Mẫu giáo An Hòa ghép chung với Trường Tiểu học An Hòa B, lúc này gọi là Tổ Mẫu giáo An Hòa, mọi sinh hoạt chuyên môn đều do Trường Tiểu học An Hòa B quản lý từ chuyên môn đến con người. Thời điểm này, trường có 07 lớp độ tuổi từ 3-5 tuổi không có trẻ nhà trẻ ra lớp, số trẻ ra lớp 150 trẻ, tổng số giáo viên 07 người. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2004, Trường Mẫu giáo An Hoà được thành lập trên cơ sở của Tổ Mẫu giáo tách từ Trường Tiểu học An Hòa B với tên gọi là Trường Mẫu giáo An Hòa, với 08 cán bộ quản lý, giáo viên và 160 học sinh. Cơ sở vật chất ban đầu gồm 06 phòng học bán kiên cố, do trường Tiểu học An Hòa B để lại.

Đến 2013, cơ sở vật chất nhà trường được xây mới và đưa vào sử dụng vào tháng 4/2015 với 8 phòng học và 11 phòng chức năng. Qua 14 năm thành lập và phát triển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện, xã, ban đại diện cha mẹ trẻ cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường nên công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục từng bước được nâng cao. Vào ngày 08/10/2018, Trường Mẫu giáo Hoa Mai sáp nhập vào Trường Mẫu giáo An Hòa nâng tổng số nhóm, lớp của trường lên 13 lớp bán trú với 13 phòng học và hoạt động có hiệu quả, đảm bảo cho trường hoạt động tốt.

Tập thể nhà trường đoàn kết, cùng với sự cố gắng, quyết tâm, chất lượng chăm sóc giáo dục từng bước được nâng lên, thành tích của trường cũng tiến bộ theo từng năm học.

* Thành tích tập thể:

– Năm học 2016 – 2017:

+ Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” (Quyết định số 40/QĐ.UBND-KT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND Huyện Tam Nông).

+ Quyết định số 890/QĐ- SGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2017 Quyết định về việc công nhận Trường Mẫu giáo, Trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2017.

– Năm học 2017 – 2018:

+ Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” (Quyết định số 45/QĐ.UBND-KT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của UBND Huyện Tam Nông). 

+ Danh hiệu Trường đạt chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp” (Quyết định số 296/QĐ- SGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2018)

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 288/QĐ.UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của UBND Tỉnh Đồng Tháp).

* Thành tích cá nhân:

– Năm học 2015 – 2016:

+ Lao động tiên tiến: 07.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01.

– Năm học 2016 – 2017:

+ Lao động tiên tiến: 13.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03

– Năm học 2017 – 2018:

+ Lao động tiên tiến: 26.

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 08 (Trong đó có 01 CBQL)

+ Bằng Khen UBND tỉnh: 02

   2.Thuận lợi

Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong đầu tư cơ sở vật chất. Năm học 2015-2016, trường được đầu tư xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Mẫu giáo An Hòa xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Được sự quan tâm, phối hợp chặc chẽ của phụ huynh học sinh trong các hoạt động của nhà trường.

Đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đa số giáo viên nhiệt tình, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   3. Khó khăn

Đa số phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đi làm thuê, một số phụ huynh ít quan tâm nhiều trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Qua đối chiếu 5 tiêu chuẩn theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường tự đánh giá đạt các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

IMG_20190127_095343

Lễ đón bằng công nhận Trường Mẫu giáo An Hòa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2